A Könyvtárostanárok Egyesületének Ügyrendje

Bevezetés

A Könyvtárostanárok Egyesületének (a továbbiakban: egyesület) ügyrendi szabálya az alapszabály 2.,3.,4.,5.,6. ,7.,8.,9.;10.,12.13.,14., §-a alapján készültek, és az alapszabályt egészítik ki, az egyesület minden tisztségviselőjére, illetve érintett tagjára nézve kötelező erővel. Az ügyrendi szabályokat az egyesület elnöksége hagyja jóvá, az egyesület ellenőrző bizottságának állásfoglalását követően. Az ügyrendi szabályok a fentiek szerinti jóváhagyásuk napján lépnek hatályba.

I. fejezet

A választási eljárás szabályai
Jelen ügyrendi szabályozás az alapszabály szerint meghatározza a tisztségviselők jelölésének és választásának az alapszabályban foglaltakon túlmenő szabályait. Az alapszabálynak e tárgyra vonatkozó cikkelyei: 13.,14.§ Ezek rendelkezéseit az ügyrendi szabályozás általában nem ismétli meg.

I. A választási bizottság

1. §
(1) A választások előkészítését választási bizottság végzi.
(2) A választási bizottság készíti elő az egyesület egészére kiterjedő hatáskörű tisztségviselők (elnök, elnökségi tagok, az egyesület ellenőrző bizottságának elnöke, illetve tagjai) választását.
2. §
(1) A választási bizottság tagjait az elnökség kéri fel, az ellenőrző bizottság egyetértésével. A bizottságnak legalább három tagja van. Nem lehet tagja a hivatalban lévő
(2) elnökség vagy az egyesület ellenőrző bizottságának tagja.
(3) A választási bizottság maga választja meg elnökét.

3. §
(1) A választási bizottság munkájáról a tisztújító közgyűlésnek számol be.
(2) A választási bizottság feladatai:
a) A tagság tájékoztatása a tisztségekre történő jelölés módjáról, határidejéről, valamint – folyamatosan, illetve szükség szerint – a beérkezett javaslatokról és a jelöltek nyilatkozatairól.
b) A jelölések gyűjtése, feldolgozása és nyilvántartása.
c) A jelöltek megkérdezése arról, hogy vállalják-e a jelölést, továbbá – igenlő esetben – szakmai életrajzi adataiknak, valamint az egyesület elnökének, és ellenőrző bizottsági elnökének programnyilatkozataiknak bekérése, majd közzététele a jelölési eljárás során és a választáskor.
d) A jelöltek jegyzékének összeállítása és előterjesztése a közgyűlésen.
(3) A választási bizottság nem nyújthat tájékoztatást arról, hogy az egyes jelölteket kik és melyik posztra javasolták. A bizottság a jelölő lapokat az érvényes választást követően megsemmisíti.

II. A jelölés

4. §
(1) Az egyesületi tisztségviselőket (az egyesület elnökét, az elnökség további nyolc tagját, az egyesületi ellenőrző bizottságának elnökét és további két tagját) jelölhetik:
a) az egyesület egyéni tagjai, ideértve a tiszteletbeli tagokat is,
b) az egyesület testületi tagjai,
(2) A jelölés jelölőlap kitöltésével és a választási bizottság által megadott határidőre való visszaküldésével történik. A jelölés folyamata elektronikus úton is történhet.
(3) Az egyéni tag, illetve a testületi tag csak egy jelölőlapot küldhet be. A jelölőlap csak akkor érvényes, ha szerepel rajta az egyéni tagnak, illetve a testületi tag képviselőjének aláírása és a tárgyévi tagkártya száma. Az elektronikus jelölés esetén a tagkártya száma a hitelesítő.
(4) A jelölőlapon benyújtott javaslatok száma nem lehet nagyobb a megfelelő tisztségre megválasztható tisztségviselők számánál. A javaslatok érvényességének feltétele, hogy megjelöljék azt a tisztséget, amelyre a jelöltet javasolják. Nincs akadálya annak, hogy egy személy az őt jelölő egyéni vagy testületi tagtól több tisztségre is kapjon javaslatot.

(5) Ha a valamely személyre tett, a jelölt által elfogadott javaslatok az egyesületi tisztségek tekintetében megoszlanak, az alábbi szabályokat kell követni:
a) Ha a több tisztségre javasolt személy egy tisztséget illetően megkapta a szükséges számú javaslatot, akkor az adott tisztségre jelöltnek tekintendő.
b) Ha a személy több tisztségre egyenként egyaránt megkapta a szükséges számú javaslatot, akkor ezek mindegyikére jelöltnek tekintendő.
c) Az egyesület elnöke, illetve az egyesületi ellenőrző bizottság elnöke tisztségére jelöltnek elfogadott személy elnökségi tagként az általa vállalt tisztségre, illetve az egyesületi ellenőrző bizottság tagjaként is jelöltnek tekintendő még akkor is, ha ez utóbbi tisztségekre nem kapta meg előre a szükséges számú javaslatot.
d) Ha a javasolt személy egyetlen tisztség jelöltjeként sem kapta meg a szükséges számú javaslatot, de az elnöki és az elnökségi tagság valamely tisztségére, illetve az ellenőrző bizottság elnöke és az ellenőrző bizottság tagja tisztségre együttesen megkapta, az elnökségi tagság általa vállalt tisztségére, illetve az ellenőrző bizottsági tag tisztségére jelöltnek tekintendő.
(6) A közgyűlés jelöltlistájára az az egyesületi tag kerülhet, aki
a) az adott tisztség(ek)re legalább az adott évi taglétszám 10 %-nak jelölési egységét megszerezte,
b) a jelöltség(ek)et vállalja, és erről a választási bizottságnak írásban nyilatkozik,
c) szakmai életrajzi adatait, a kiemelt jelöltek esetében pedig megválasztása esetén képviselt programjának rövid ismertetését írásban közli.
(7) A fentiek figyelembe vételével összeállított jelöltlistát a közgyűlés időpontja előtt legalább 30 nappal meg kell küldeni az elnökségnek és nyilvánosságra kell hozni. A jelöltlistához mellékelni kell a jelöltektől kapott szakmai életrajzi adatokat, továbbá a kiemelt jelöltek programnyilatkozatait.
5. §
1. A közgyűlés elé terjesztett jelöltlistára további jelöltek csak akkor vehetők fel, ha a tagság által javasolt jelöltek száma elmarad az adott tisztséget az alapszabály szerint betöltő tagok számától.
2. Ilyen esetben a közgyűlésen részt vevő tagok állíthatnak további jelölteket, ha
a) a jelölt a jelöltség elfogadásáról nyilatkozik, és szakmai életrajzi adatait közli,

b) a javasolt személy jelöltségét az erről tartandó nyílt szavazásban részt vevő tagok több mint 50%-a támogatja.

III. A választás

6.§
(1) A közgyűlésen részt vevő tagokat a választási bizottság szóban tájékoztatja a jelölés eredményéről. Az egyesületi tisztségviselőkként vagy a választások előkészítése során, illetve - szükség szerint, a 5.§ alapján - a helyszínen jelölt személyek nevét szavazólapokra kell venni. A szavazólap csak a tisztség megnevezését, és a jelöltek betűrendbe szedett névsorát tartalmazhatja. A szavazólapok elkészítése, illetve kiosztása előtt módot kell adni a közgyűlésen részt vevő tagoknak tárgyi, ügyrendi jellegű észrevételek tételére. Ezekről – ha a résztvevők többsége kívánja – szavazni kell.
(2) Ha a közgyűlés másként nem határoz, az egyesület tisztségviselőinek választását két részben kell lebonyolítani. A választás első részében kell megválasztani az egyesület elnökét és az egyesület ellenőrző bizottságának elnökét. A választás második részében kell megválasztani az elnökség tisztségviselőit és az ellenőrző bizottság tagjait. Ha ugyanazon jelölt az egy-egy választási részben betöltendő posztok közül többre is megszerezte a jelöltség jogát, és a választási bizottság kérdésére jelöltségi szándékát fenntartja, a megfelelő funkciókra külön választási fordulót kell tartani.
(3) Az egyesületi választás első részében elnökként illetve az egyesület ellenőrző bizottsága elnökeként nem megválasztott jelöltek – a 4. § (6) bekezdés c) pont alapján – a választás második részében jelöltként figyelembe veendők, az adott tisztségre amennyiben ezt a választási bizottság kérdésére vállalják.
7.§
(1) Választani a választási bizottság által elkészített, és a helyszínen kiosztott szavazólapon az adott tisztségre választott személy neve mellett lévő négyzetbe kereszt vagy átló bejegyzésével kell. Minden egyéb bejegyzés vagy más feljegyzés érvényteleníti a megfelelő tisztségre leadott szavazatot.
(2) Az egyesület elnökét, az egyesület ellenőrző bizottságának elnökét, csak abszolút többséggel, vagyis az érvényes szavazatok több mint 50%-ával lehet megválasztani. Ha az e tisztségekre jelöltek egyike sem kapja meg a szükséges szavazatokat, akkor a két legtöbb szavazatot elért jelölt között újabb választási fordulót (szavazást) kell tartani.
(3) Az elnökség tisztségviselői, az ellenőrző bizottság tagjai azok lesznek, akik az e tisztségekre elfogadott jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapják. Ha e határon szavazategyenlőség alakul ki, az érintett jelöltek között újabb szavazással kell dönteni.

 

(4) Szavazategyenlőség esetén a (3) bekezdésben megnevezett tisztségekre nem jelölhető újra a szavazásra az a jelölt, aki nem kapta meg az érvényes szavazatok legalább 20 %-át. Ha e feltétel következtében nem lehetett megválasztani a szükséges tisztségviselőt, akkor újabb választási fordulót kell tartani a nem megválasztott személyek közül, az első fordulóban kapott szavazatok sorrendjét alapul véve a jelölt és további két jelölt részvételével, a vállalt tisztségre. A második fordulóban a 20 %-os szavazati arány feltételét nem kell figyelembe venni.
8. §
(1) Ha a közgyűlés másképp nem határoz, vagyis nem választ külön két póttagot az elnökségbe és egy póttagot az ellenőrző bizottságba, akkor e póttagok azok lesznek, akik az adott tisztségre meg nem választott jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapták.
9. §
(1) A választás további lebonyolítását az elnökség által felkért, és a közgyűlés által jóváhagyott 3 tagú szavazatszámláló bizottság végzi, amelynek tagjai maguk közül megválasztják a szavazatszámláló bizottság vezetőjét.
(2) A szavazás eredményét a szavazatszámláló bizottság állapítja meg, és vezetője jelenti be.
 

II. fejezet

Egyéb rendelkezések
A nyilvántartások vezetése

10. §
(1) A határozatok tára egy olyan írásbeli nyilvántartás, amelynek az oldalai számozottak, és lapjai nem cserélhetők. A határozatok tára nem selejtezhető, a megkezdett nyilvántartást az egyesület elnöke hitelesíti.
(2) A közgyűlés és az elnökség határozatainak szövegét a határozatok tárában kell rögzíteni. A bejegyzésnek – az alapszabályban felsoroltak mellett - tartalmaznia kell a jegyzőkönyv iktatószámát, és a határozathozatal keltét. A közgyűlés határozatainak jelölése „Kgy.”, az elnökség határozatainak jelölése „Eln.”. A határozatokra való hivatkozás módja: jelölés, sorszám/dátum. (Pl. Eln. 22/2006. március 3.) A sorszámozás az év első napjától újra indul, külön számozva a küldöttközgyűlési, és külön az elnökségi döntéseket.

 

11. §
(1) A tagnyilvántartó őrzi és gondozza a tagfelvételi nyilatkozatokat, azok alapján számítógépes nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak kétséget kizáróan tükröznie kell az egyesület tagságát, az egyéni tagokat, a testületi tagokat, a tiszteletbeli tagokat.
(2) A tiszteletbeli tagok névsorát a tagnyilvántartó gondozza, egyúttal gondoskodik arról, hogy a tiszteletbeli tagok meghívást kapjanak az egyesület közgyűlésére, rendezvényeire.
(3) Az egyesületi tagság tényéről harmadik személynek felvilágosítás adható, adataik harmadik személynek azonban csak jogszabály által előírt esetben hozhatók tudomására. (Bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, stb.)
(4) A tagsági jogviszony megszűnését követően, a volt tagra vonatkozó személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők, a tagság megszűnését a nyilvántartásban 60 napon belül fel kell tüntetni.

Nyilvánosság

12. §
(1) Az egyesület híreinek, határozatainak, közleményeinek bármilyen nyilvánosságra hozatala során a személyhez fűződő jogok sérelmével járó információ nem tehető közzé. Ugyanezen szabályok vonatkoznak az egyesület weblapján, blogján történő közzétételre is, amelyre elnökségi, vagy elnöki döntés alapján kerül sor.
(2) A közzétételre a döntést követő három napon belül kerül sor, és legkevesebb harminc nap időtartamig kell megtörténnie.
13. §
(1) Az egyesület közhasznú tevékenységét tükröző (és más, a Közhasznúsági tv.-ben előírt) iratok megtekintését az elnök és az irattár kezelője biztosítja, az érdeklődővel történt előzetes időpont-egyeztetést követően.
(2) A iratbetekintés jogával az elnök és/vagy az irattár kezelője jelenlétében lehet élni.
(3) Az (1) bekezdésben említett iratokról másolat rendelhető. A munkaügyi vonatkozású iratok és a tagnyilvántartás adatlapjai e rendelkezés keretében nem másolhatóak, az egyesület által készített pályázatok, szakmai tanulmányok másolása elnöki engedély alapján történhet, térítés ellenében.

 

Tagfelvétel, törlés

14. §
(1) Az egyesület elnöke vagy a tagnyilvántartást vagy a gazdasági ügyeket intéző tisztségviselő az aktuális elnökségi ülésen ismerteti a tagként belépni szándékozók névsorát. Amennyiben a tagdíjat a jelentkező befizette, és a nyilvántartásba vételéhez szükséges adatok rendelkezésre állnak, az elnökség határozatban állapítja meg a tagsági jogviszony létrejöttét, ellenkező esetben hiánypótlást rendel el.
(2) Az újonnan jelentkező egyéni tag az 1. sz. melléklet szerinti adatlap kitöltésével, és aláírásával nyilvánítja ki belépési szándékát, egyúttal arról is nyilatkozva, hogy a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.
(3) Az újonnan jelentkező testületi tag képviselője a 2. sz. melléklet szerinti adatlap kitöltésével és aláírásával nyilvánítja ki belépési szándékát.
(4) Az egyéni tagok megváltozott adataikat a 3. sz. melléklet szerinti adatlap kitöltésével jelentik az egyesületnek.
(5) A tagnyilvántartó a tárgyév első negyedévében sorra kerülő egyik elnökségi ülésen ismerteti azon tagok névsorát, akik a megelőző év december 31. napjáig, felszólítás ellenére sem rendezték tagdíjukat. Az elnökség határozatban állapítja meg a tagsági jogviszony megszűnését.

15. §

(1) Az KTE elnöksége legalább négyévente felülvizsgálja az általa különböző kuratóriumokba és bizottságokba delegáltak megbízatását.

(2) Az KTE titkára külön nyilvántartást vezet az (1) bekezdésben említett kuratóriumok¬ról, bizottságokról, valamint az azokba delegáltak személyéről.

(3) A (2) bekezdésben említetteket az KTE weblapján, blogján közzé kell tenni.

(4) A kuratóriumokba és bizottságokba delegáltak az KTE elnökétől megbízólevelet kap¬nak.

Az ügyrendi szabályzatot az ellenőrző bizottság véleményének figyelembe vételével, az elnökség fogadta el. Az új szabályok az elfogadás napjától alkalmazandók.

Elnök sk.  Titkár sk.  Alelnök sk.

 

CsatolmányMéret
KTE_ugyrend.pdf41.8 KB